blog
  • Ročník 2017

Jaký byl ročník 2017?

V pořadí již VII. ročník Junior Tech University probíhal od září do prosince 2017. Do účasti na tomto projektu bylo, na základě motivačních dopisů, vybráno 8 uchazečů. Byli to tito stážisté: David Horský, Petr Šťastný, Markéta Petrtýlová, Natálie Kopáčková, Ladislav Marko, Kristýna Pavlátová, Marian Ray a Ngoc Hung Hoang.
Vybraní studenti - stážisté se seznámili se svými průvodci, tzv. mentory. Ti se jim individuálně věnovali, seznamovali je s vysokoškolským prostředím na ČVUT, zajišťovali jim fakultní exkurze, účasti na přednáškách a seminářích, představovali jim některá specifika a zajímavé projekty, které se řeší na katedrách, ústavech a v laboratořích naší technické univerzity.


Roli mentorů na fakultách ČVUT zastávali:
Fakulta informačních technologií - Ing. Jan Baier, Ing. Martin ŠlapákMgr. Jakub Růžička Fakulta architektury – Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D. Fakulta elektrotechnická – Ing. Jan Slámadoc. Ing. Jan Fischer, CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.

V závěru Junior Tech University se někteří stážisté hlouběji zabývali těmito tématy:
David Horský, který si vybral stáž na Fakultě informačních technologií řešil projekt „Umělá inteligence“ pod vedením svého mentora Ing. Jana Baiera.

Petr Šťastný řešil projekt „Evoluce“ pod vedením Ing. Martina Šlapáka a Markéta Petrtýlová se zabývala projektem „Metoda získávání webových dat“ pod vedením mentora Mgr. Jakuba Růžičky.

Natálie Kopáčková chodila na přednášky, workshopy a semináře na Fakultě architektury. Její mentorkou byla Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Ladislav Marko v rámci stáže na Fakultě elektrotechnické řešil projekt „Funkční model vznášedla“ pod vedením mentora Ing. Jana Slámy.

Kristýna Pavlátová se také na Fakultě elektrotechnické zabývala projektem „Programování lampičky v C++“ spolu se svým mentorem doc. Ing. Janem Fischerem, CSc.

Marian Ray na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské řešil projekt „Studium sekundárního plazmatem generovaného rentgenového laserového pulzu“ pod vedením mentora prof. Ing. Jiřího Limpoucha, CSc. a na téže fakultě se Ngoc Hung Hoang zabýval projektem „Cementové materiály v bariérách úložišť jaderných odpadů“ pod vedením mentorky Ing. Barbory Drtinové, Ph.D.


Společné setkání těchto středoškolských studentů - stážistů, jejich mentorů a zástupců z ČVUT se včetně prezentací závěrečných projektů konalo 15. prosince 2017 v nové budově ČVUT CIIRC. Taktéž byl v úvodu setkání přítomen i rektor prof. Petr Konvalinka, který stážisty vřele přivítal. Na závěr setkání obdrželi stážisté certifikáty o absolvování Junior Tech University a dárkový balíček. Poté následoval společný oběd stážistů a jejich mentorů a tím byl VII. ročník Junior Tech University úspěšně zakončen.